KATALOG IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavodaOsnovna šola Planina pri Sevnici

Planina pri Sevnici 69

3225 Planina pri Sevnici

Odgovorna uradna osebav. d. ravnateljice, Frančiška Hvalc
Datum prve objave kataloga15. 3. 2006
Datum zadnje spremembe kataloga14. 11. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttp://www.os-planina.si/splosno/katalog-ijz

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavodaosnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enotOsnovna šola Planina pri Sevnici

Planina pri Sevnici 69

3225 Planina pri Sevnici

OrganigramOrganigram
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna osebav. d. ravnateljice Frančiška Hvalc

Planina pri Sevnici 69, 3225 Planina pri Sevnici

03 747 19 80

o-planina.ce(at)guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi 

Hišni red

Pravila šolskega reda

Pravila o sistemizaciji delovnih mest

Pravila o računovodstvu

Pravila šolskega sklada

Vzgojni načrt

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o varstvu osebnih podatkov

Državni predpisiZakonodaja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

(veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja)

Predpisi EUNa našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentovPredstavitev dela šole
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ 

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja

Napredovanja delavcev v nazive

Napredovanja delavcev v plačilne razrede

Imenovanje ravnatelja

Sprejem Letnega poročila

Sprejem Poročila o realizaciji LDN

Sprejem Poslovnega poročila

Podeljevanje statusa učencem

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidencEvidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
2.g Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov
Seznam zbirkJih ni.
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa 

Letni delovni načrt šole

Publikacija šole

Šolski koledar

Urniki

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacijVečina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-planina.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopovZaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.