Knjižničarka Stanka Tanšek nabavlja in ureja knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Imamo lepo knjižnico in dovolj prostora za različne bralne aktivnosti.

Šolska knjižnica je dobro založena s knjižnim in neknjižnim gradivom. Imamo računalniško izposojo. Gradivo si izposojajo učitelji in učenci, lahko tudi starši na učenčevo kartico. V knjižnici so knjige za domače branje, bralno značko, knjige za branje po izboru učencev, revije in strokovna literatura.

Nabava gradiva se izvaja v skladu z nabavno politiko in finančnimi zmožnostmi. Ure knjižnično-informacijskega znanja potekajo v knjižnici ali v razredu. Izvajajo se v sodelovanju z učitelji. Učenci imajo lahko knjigo doma največ 14 dni, lahko pa jo tudi podaljšajo. Strožji red je pri knjigah za domače branje, ki jih morajo prebrati vsi učenci v razredu, izvodov pa običajno ni toliko. Knjižnica ima svoj knjižnični red, ki je predstavljen vsem učencem in je sestavni del Hišnega reda.

Ob zaključku bralne značke zelo radi povabimo na šolo kakšnega literarnega ustvarjalca. Če ne gre drugače se poslužimo tudi spletne platforme.

V knjižnici poteka tudi uganka meseca, pogovor o prebranih knjigah, rešujemo MEGA kviz in izvedemo projekt Rastem s knjigo za učence 7. razreda. V obeh primerih poteka sodelovanje s Splošno knjižnico Šentjur. V knjižnici vsako leto izvedemo tudi bralno čajanko za zaposlene. V okviru knjižnice deluje knjižničarski krožek, ki skrbi za urejenost in promocijo knjižnice.

Ob tednu otroka bodo starejši učenci brali mlajšim in z njimi ustvarjali. V sodelovanju si želimo izvesti še kakšno bralno uro s starši.

Tudi v razširjenem programu bodo učitelji v sklopu svojih aktivnosti izvajali dejavnosti za branje knjig in poustvarjanje. Sodelujemo v projektu NMK (Naša mala knjižnica). Poseben prostor in čas pa je namenjen knjigi še v aprilu, ko je Mednarodni dan knjig za otroke in Svetovni dan knjige. Omenimo še noč knjige, dogodek, h kateremu se tudi pridružimo vsako leto.

V knjižnici je tudi računalnik za učence z dostopom do interneta ter tiskalnik, tako da si učenci lahko sami iščejo knjige za branje ali pišejo seminarske naloge.

Knjižnica je odprta ob ponedeljkih od 7.30 do 7.55 in 11.30 do 14.00,
ob sredah od 7.30 do 7.55 in od 12.20 do 14.00
ter ob petkih od 7.30 do 7.55 in od 11.30 do 13.10.

KNJIŽNIČNI RED

Tudi v knjižnici veljajo določena pravila obnašanja, da ne prihaja do neljubih zapletov.

 • Šolska knjižnica je namenjena vsem učencem in zaposlenim na šoli.
 • Torbo pustiš na hodniku pred knjižnico.
 • V knjižnico prinašaš le gradivo, ki ga želiš zamenjati ali prebirati.
 • V tem prostoru se pogovarjaš tiho, da ne motiš ostalih, ki želijo mir in opravljajo svoje delo.
 • V knjižnico ne prinašaš hrane in pijače.
 • Vsak učenec ima svojo izkaznico, ki jo nosi s seboj. Če jo izgubiš, se pogovori s knjižničarko.
 • Upoštevaš vrstni red pri izposoji.
 • Knjige si sposodiš za 14 dni, video- in avdiomedije ter revije za dva dni. Večjih leksikonov in enciklopedij na dom ne sposojamo.
 • Rok izposoje lahko podaljšaš, razen knjig za domače branje.
 • Knjižnico lahko obiščeš v dneh, ko je odprta, pred poukom in po njem, vmes pa za potrebe pouka.
 • S knjigo ravnaš lepo, če opaziš na njej poškodbo, obvesti knjižničarko.
 • Če knjigo izgubiš ali močno poškoduješ, se pogovori s knjižničarko.
 • Pri uporabi računalnika upoštevaj vrstni red. Prednost imajo učenci, ki uporabljajo računalnik za potrebe pouka. Če je zanimanje veliko, je čas uporabe omejen.
 • Dostop do interneta je dovoljen po dogovoru s knjižničarko, prav tako tudi tiskanje. Prosim, da svojih disket ne uporabljate, ne nameščate novih programov, ne brišete starih in ne vnašate svojih osebnih podatkov.